back to homepage

Seznam posterů

 

Posterová sekce 1

Epilepsie

P001 Profil vysokofrekvenčních oscilací a hrotů otiskem mozkové patologie
Pešlová E1, Cimbálník J2, Doležalová I1, Pail M1, Brázdil M1
1I.Neurologická klinika Fakultní nemocnice u svaté Anny a LF MU, Brno, ČR
2Ústav přístrojové techniky Akademie věd české republiky, Brno, ČR

P002 Porovnání lokalizace senzorické oblasti pro ruku pomocí SEP ze skalpového a intrakraniálního EEG
Kalina A1, Hammer J1, Ježdík P2, Fábera P1, Marusič P1
1Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
2Katedra měření, FEL, ČVUT, Praha, ČR

P003 Hashimotova encefalopatia - kazuistika
Fedičová M., Maretta M., Feketeová E., Gdovinová Z.
Neurologická klinika UNLP, prac. Tr. SNP 1 a LF UPJŠ, Košice, SR

P004 Cytotoxická léze v oblasti splenium corporis callosi- neurozobrazovací kazuistika
Morávková I1,2, Pažourková M3, Doležalová I2
1Lékařska fakulta Masarykovy Univerzity, Brno, ČR
2I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ČR
3Klinika zobrazovacích metod Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy, Brno, ČR

P005 Posouzení operační léčby u pacientu s farmakorezistentní epilepsií
Pail M1, Bartels AB2, Sanchez E2, Brázdil M1
1I. neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv.Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ČR
2Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR

P006 Might high frequency oscillations predict response to DBS ANT?
Deutschová B1,2, Fabo D3, Klimeš P4, Jurák P4, Daniel P1,2, Rektor I1,2
1Brno Epilepsy Center, Department of Neurology, St. Anne’s University Hospital and the Faculty of Med, Brno, ČR
2Multimodal and Functional Neuroimaging Research Group, CEITEC – Central European Institute of Techno, Brno, ČR
3Epilepsy Center, Department of Neurology, National Institute of Clinical Neurosciences, Budapest, Hungary
4Institute of Scientific Instruments of the CAS, v.v.i., Kralovopolska 147, Brno, ČR

 

Cévní mozkové příhody I

P007 Akutní vertigo, poučka HINTS/INFARCT
Stříteská M1,2,3
1Neurologická klinika, Univerzita Karlova, Lékařská, Hradec Králové, ČR
2Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Hradec Králové, ČR
3Klinika ORL a chirurgie hlavy a krku, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ČR

P008 Kontinuálne monitorovanie mozgovej perfúzie u pacientov po CMP s koincidenciou OSAS
Jurík M, Šiarnik m, Kollár m, Turčáni M
I. Neurologická klinika UNB, Bratislava, SR

P009 Faktory ovlivňující rezistenci a pulsatilitu mozkových arterií pacientů s karotickou aterosklerózou
Kešnerová P1,2, Školoudík D3, Herzig R4, Netuka D5, Langová K6
1Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol Praha, Praha, ČR
2Cerebrovaskulární poradna a Neurosonologie, Sonolab s.r.o., Praha, ČR
3Centrum vědy a výzkumu, Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc, ČR
4Neurologická klinika, LF UK a FN Hradec Králové, Hradec Králové, ČR
5Neurochirurgická klinika, 1. LF UK a ÚVN Praha, Praha, ČR
6Ústav biofyziky, LF, Univerzita Palackého Olomouc, Olomouc, ČR

P010 Klinický výsledek endovaskulární léčby u wake-up pacientů indikovaných na základě nativního CT a CTA
Cihlář F1, Černík D2, Cihlář J3, Smolka V1, Janoušová P4, Bělinová K4, Terč J1
1Radiologická klinika FZS UJEP a Krajské zdravotní a.s. - Masarykovy nemocnice o.z., Ústí nad Labem, ČR
2Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologické oddělení, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s. , Ústí nad Labem, ČR
3Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad Labem, ČR
4Oddělení Emergency, Masarykova nemocnice o.z., KZ a.s. , Ústí nad Labem, ČR

P011 Změny parametrů chůze u pacientů v subakutní fázi po CMP v průběhu intenzivní rehabilitace
Kolářová B1,2, Kolář P2,1, Tečová D1, Konečný P1,3, Stacho J1,2,3, Krobot A2,3
1Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého, Olomouc, ČR
2Oddělení rehabilitace, Fakultní nemocnice, Olomouc, ČR
3Neurologická klinika, Fakultní nemocnice, Olomouc, ČR

P012 Vzťah histopatologického zloženia trombu a etiológie ischemickej NCMP
Mako M1, Krastev G1, Haring J1, Klepanec A2, Haršány J2, Cisár J1, Janegová A3, Janega P3
1Neurologické oddelenie FN Trnava, Trnava, SR
2Rádiodiagnostické oddelenie FN Trnava, Trnava, SR
3Ústav patologickej anatómie UK a UNB, Brastislava, SR

P013 TCD embolidetekcia – áno, či nie?
Wágnerová H, Mišenčíková M, Hardoňová M, Turčáni P
I. neurologická kl. LFUK a UNB, Bratislava, SR

P014 Roční sledování nemocných s ischemickou cévní mozkovou příhodou léčených rekanalizační léčbou
Rohan V1, Polívka J1, Ševčík P1, Mračková J1, Štíbraná K1, Štéla J1, Kryl M2, Klečková J2
1Neurologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařské fakulty v Plzni Univerzita Karlova, Plzeň, ČR
2Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity Plzeň, ČR

P015 Multidisciplinární péče v rámci iktového centra TN–Kazuistika pacienta s iCMP s příklady dobré praxe
Hlinovský D, Hrubá K, Hlinovská J, Philippová Š
Thomayerova nemocnice, Praha, ČR

P016 Vzácná komplikace po karotické endarterektomii- kazuistika
Kuliha M1, Roubec M2, Hrbáč T3
1Neurologie, cerebrovaskulární poradna a fyzioterapie, Bruntál, ČR
2Neurologická klinika, LF OU a FN Ostrava, ČR
3Neurochirurgická klinika, LF OU a FN Ostrava, ČR

 

Cévní mozkové příhody II

P017 Kognitivní zlepšení po karotické endarterektomii – hodnocení testem RBANS
Kovář M, Krámská L, Mencl P, Šonková Z, Hrešková L, Kořisková Z
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR

P018 Mechanická trombektómia v liečbe akútnej ischemickej cievnej mozgovej príhody v detskom veku
Kmečová Ľ1, Černík D2, Okapec S3, Garajová B4, Burian R5, Kmeč P6, Oravec J1, Tabačáková K1, Bubanská E7, Kralinský K1
12. Detská klinika Slovenskej zdravotníckej univerzity, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, SR
2Komplexní cerebrovaskulární centrum, Masarykova nemocnice, Krajská zdravotní as, Ústí nad Labem, ČR
3Oddelenie Radiológie, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta , Banská Bystrica, SR
42.Neurologická klinika, Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR
52. Klinika pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny, Detská FN s poliklinikou, Banská Bystrica, SR
6Oddelenie funkčnej diagnostiky, Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,, Banská Bystrica, SR
7Klinika pediatrickej onkológie a hematológie, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, SR

P019 Vliv hodnot krevního tlaku po karotické endarterektomii na klinický výsledek u pacientů léčených IVT
Černík D1, Orlický M2,3, Sameš M2, Šaňák D7, Cihlář F4, Bělinová K5, Janoušová P5, Zapletalová J6
1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologie, Masarykova nemocnice, Ústi nad Labem, ČR
2Neurochirurgická kl. Univerzitná nemocnica L.Pasteura, Košice, SR
3Neurochirurgická kl. Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s.-Masarykovy nem, Ústi nad Labem, ČR
4Radiologická klinika Fakulty zdravotnických studií UJEP v Ústí nad Labem a KZ, a.s.-Masarykovy nem. , Ústi nad Labem, ČR
5Komplexní cerebrovaskulární centrum, Emergency, Masarykova nemocnice, Ústi nad Labem, ČR
6Ústav lékařské biofyziky a statistiky, LF UP Olomouc, Olomouc, ČR
7Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR

P020 Dabigatran (Pradaxa®️) a intravenózní trombolýza u akutní ischemické cévní mozkové příhody
Mikulenka P, Vaško P, Peisker T, Štětkářová I
Neurologická klinika FNKV a 3.LF, Praha, ČR

P021 Indikace EC-IC bypass u “limb shaking” tranzitorní ischemické ataky - kazuistika
Hurtíková E1, Roubec M1, Hrbáč T2
1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika, LF OU a Fakultní Nemocnice Ostrava, ČR
2Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurochirurgická klinika, LF OU a Fakultní Nemocnice Ostrava, ČR

P022 Rehabilitace po CMP - Denní stacionář na Albertově
Klimošová S
KRL 1.LF UK a VFN, Praha, ČR

P023 Změna přednemocniční triáže v Moravskoslezském kraji a její vliv na výsledný klinický stav pacientů
Čábal M1,5, Král J1,6,7, Václavík D2,6, Jaššo P3, Holeš D3,4, Bar M1,6
1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Fakultní nemocnice, Ostrava, ČR
2Vzdělávací a výzkumný institut Agel, Vítkovická nemocnice, Ostrava, ČR
3Zdravotnická záchranná služba MSK, Ostrava, ČR
4Jesseniova lekárská fakulta, Univerzita Komenského, Martin, SR
51.lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha, ČR
6Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
7Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno, ČR

P024 Bilaterálna disekcia a. vertebralis ako príčina ložiskovej ischémie cerebella u športovkyne
Hardoňová M, Wágnerová H, Mišenčíková M, Turčáni P
1.neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR

P025 Potenciál představy pohybu v terapii chůze u pacientů po CMP
Tomsa M1,2,3, Kolářová B1,2, Tečová D1, Kolář P1,2, Stacho J1,2,3, Krobot A2,3
1Fakulta zdravotnických věd, Ústav fyzioterapie, UP, Olomouc, ČR
2Oddělení Rehabilitace, FNOL, Olomouc, ČR
3Lékařská fakulta UP, Neurologická klinika, Olomouc, ČR

 

Cévní mozkové příhody III

P026 Vliv antitrombotické terapie na vznik mozkových mikrohemoragií (microbleeds) u pacientů po iCMP
Magerová H1, Olšerová A1, Janský P1, Paulasová - Schwabová J1, Šarbochová I1, Šulc V1, Kala D2, Otáhal J3, Marusič P1, Tomek A1
1Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
2ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství, Praha, ČR
3Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha, ČR

P027 Kmenové evokované potenciály a jejich vztah k akutní ischemii mozkového kmene
Ospalík D1, Brušáková Š1, Černík D1, Bartoš R2, Adámek D3, Ceé J1
1Neurologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ČR
2Neurochirurgická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ČR
3Radiologická klinika Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ČR

P028 Simultánní vícečetné intracerebrální hemoragie
Halúsková S1, Krajíčková D1, Dvořáková R2, Vališ M1
1Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR
2Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR

P029 Porovnanie chirurgickej a endovaskulárnej liečby u pacientov so stenózou artéria carotis interna
Leško N, Maretta M, Gdovinová Z
UNLP a LF UPJŠ, Košice, SR

P030 Diferenciálna diagnostika stroke mimics
Petrovičová B, Martinková J, Timárová G, Karlík M, Krivošík M
II.neurologická klinika UNB, Kramáre, Bratislava, SR

P031 Arteriální disekce s izolovanou okluzí vnitřní karotidy
Peisker T1, Kožnar B2, Roháč F2, Vaško P1, Mikulenka P1
1Neurologická klinika FNKV, Praha, ČR
23. interní-kardiologická klinika FNKV, Praha, ČR

P032 Etiologie a rizikové faktory ischemických cévních mozkových příhod v mladším věku
Bártková A1, Šaňák D1, Divišová P1, Král M1, Zapletalová J2, Kaňovský P1
1Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika LF UP a FN, Olomouc, ČR
2Ústav biofyziky a lékařské statistiky LF UP, Olomouc, ČR

P033 Analýza akútnej rekanalizačnej liečby pri cievnej mozgovej príhode za uplynulých 5 rokov
Vestenická V, Šiarnik P, Filippi P, Jurík M, Turčáni P
I. Neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR

 

Posterová sekce 2

Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění I

P034 Volba terapie u dospívajících dívek s roztroušenou sklerózou
Talábová M1, Taláb R2,3, Šarláková J1, Šerclová L1
1Neurologická klinika LFUK a FN, Hradec Králové, ČR
2MS Centrum, Teplice, ČR
3Neurologická klinika LFUK a FN, Plzeň, ČR

P035 Je možné eliminovať riziko PML u pacienta so SM liečeného fingolimodom v bežnej klinickej praxi?
Klímová E1,2, Cvengrošová A2, Daňová M3
1Klinika neurológie FZO PU v Prešove, Prešov, SR
2FNsP J.A.Reimana Prešov, Neurologické oddelenie, ambulancia pre sclerosis multiplex, Prešov, SR
3PRO MAGNET,s.r.o Magnetická rezonancia Prešov, SR

P036 Atrofia mozgu ako prejav progresie sclerosis multiplex
Lisá I1, Papayová M1, Menkyová I1, Belan V2, Jezberová M2
1II.neurologická klinika LF UK, Bratislava, SR
2Pro Diagnostic Group Dr. Magnet, a.s. pracovisko Kramáre, Bratislava, SR

P037 CD4+/CD45RO+: Potenciální biomarker při léčbě glatiramer acetátem
Vališ M
Praha, ČR

P038 Stanovení lehkých řetězců neurofilament v likvoru a séru u pacientů s relaps remitentní RS
Srpová B1, Nosková L3, Uher T1, Barro Ch3, Kuhle J2, Kubala Havrdová E1, Horáková D1
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LF UK a VFN, Praha, ČR
2Neurologic Clinic and Policlinic, Departments of Medicine, Biomedicine and Clinical Research, Univer, Basel, Switzerland
3Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF UK a VFN, Praha, ČR

P039 Dlouhodobé sledování změn kyslíkové saturace a optické koherentní tomografie u pacientů s neuritidou
Svrčinová T, Rous M, Hok P, Mareš J, Kaňovský P
Fakultní nemocnice Olomouc, ČR

P040 Objem míchy a klinicko-radiologický paradox u pacientů s roztroušenou sklerózou
Andělová M1, Krásenský J2, Uher T1, Kůsová E2, Srpová B1, Friedová L1, Vodehnalová K1, Motýl J1, Kubala Havrdová E1, Horáková D1, Vaněčková M2
1Neurologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, ČR
2Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK, Praha, ČR

 

Roztroušená skleróza a další autoimunitní onemocnění II

P041 Chemokin CXCL13 u pacientů s roztroušenou sklerózou
Bučilová K1, Mareš J1, Zapletalová J2, Kaňovský P1
1Neurologická klinika FNOL, Olomouc, ČR
2Ústav lékařské biofyziky Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc, ČR

P042 Spolupráce psychologa a fyzioterapeuta při terapii únavy u osob s roztroušenou sklerózou
Novotná K1,2, Malinová R1,2, Kubala Havrdová E1
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecn, Praha, ČR
2MS rehab z.s., Praha, ČR

P043 Likvorové biomarkery roztroušené sklerózy
Revendová K1, Bunganič R1, Kušnierová P2,3, Zeman D2,3,4, Hradílek P4, Zapletalová O4
1Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
2Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, FN Ostrava, ČR
3Katedra biomedicínských oborů, Lékařská fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
4MS centrum, Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR

P044 Subjektivní kognitivní obtíže versus objektivní měření kognice u pacientů s roztroušenou sklerózou
Friedová L, Motýl J, Blahová Dušánková J, Andělová M, Srpová B, Vodehnalová K, Novotná K, Havrdová Kubala E, Horáková D, Uher T
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, Praha, ČR

P045 Efektivita prodlouženého dávkovacího intervalu natalizumabu u pacientů s roztroušenou sklerózou
Petržalka M, Meluzínová E, Mojžišová H, Libertínová J, Ročková P, Němá E, Elišák M, Marusič P
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR

P046 Infekcia coxsackievírusom ako spúšťač autoimunitnej kaskády
Chovancová M, Krivošík M, Lisá I
II. Neurologická klinika, Univerzitná nemocnica Bratislava, SR

P047 Monitorace radiologické aktivity nemoci u pacientů s RS pomocí neurofilament v séru
Uher T1,2, Schaedelin S3, Srpová B2, Barro C4, Bergsland N5, Dwyer M5, Týblová M2, Vodehnalová K2, Benkert P3, Oechtering J4, Leppert D4, Naegelin Y4, Krásenský J6, Vanečková M6, Kubala Havrdová E2, Kappos L4, Zivadinov R5,7, Horaková D2, Kuhle J4, Kalinčík T2,8
1Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ČR
2
CORe, Department of Medicine, The University of Melbourne, Melbourne, VIC, Australia
3
Clinical Trial Unit, Department of Clinical Research, University Hospital Basel, University of Basel, Switzerland
4
Neurologic Clinic and Policlinic, Departments of Medicine, Biomedicine and Clinical Research, University Hospital Basel, University of Basel, Switzerland
5
Buffalo Neuroimaging Analysis Center, Department of Neurology, Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, USA
6
Radiologická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ČR
7
Center for Biomedical Imaging at Clinical Translational Science Institute, University at Buffalo, State University of New York, Buffalo, NY, USA
8
Department of Neurology, The Royal Melbourne Hospital, Melbourne, VIC, Australia

P048 Kvantitatívne hodnotenie dizability u pacientov s roztrúsenou sklerózou
Menkyová I1, Novotná K2, Sobíšek L3, Motýl J2, Friedová L2, Andělová M2, Vodehnalová K2, Lízrová Preiningerová J2, Horáková D2
1II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR
2Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd,1. LF UK a VFN, Praha, ČR
3Nadační fond IMPULS, Praha, ČR

 

Extrapyramidová onemocnění

P049 Analýza lingvistických parametrov v diskurze pacientov s Parkinsonovou chorobou
Kevická V1, Marková J1, Kušnírová A2, Straka I2
1Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, SR
2II. Neurologická klinika LFUK a UNB, Bratislava, SR

P050 Výskyt Parkinsonovy nemoci v České republice – epidemiologická analýza
Búřil J1, Buřilová P2,3, Pokorná A2,3, Kováčová I3, Baláž M1
1I. Neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny , Brno, ČR
2Masarykova univerzita Lékařská fakulta, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Brno, ČR
3Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Brno, ČR

P051 Atrofia šedej hmoty u Parkinsonovej choroby s freezingom hodnotená algoritmom FreeSurfer
Vaštík M, Hok P, Valošek J, Hluštík P, Menšíková K
Neurologická klinika, FN a LF Olomouc, ČR

P052 Psychometrické vlastnosti slovenskej verzie Mattisovej škály demencie DRS-2
Boleková V1,2, Brandoburová P1,3, Hajdúk M4,5, Straka I1, Valkovič P1, Košutzká Z1
1II neurologická klinika LF UK a UNB , Bratislava, SR
2Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR
3Centrum MEMORY n.o., Bratislava, SR
4Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR
5Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR

P053 Kazuistika - diferenciální diagnostika pyramido-extrapyramidového syndromu
Togtokhjargal A1, Slonková J1, Bar M1,2, Hon P1,2, Rusina R3, Matěj R4,3
1Neurologická klinika FN Ostrava, Ostrava, ČR
2Lékařská fakulta - Ostravská univerzita, Ostrava, ČR
3Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
4Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha, ČR

P054 Dysfunkce senzorimotorického systému u pacientů s cervikální dystonií: průběžné výsledky
Hok P1,2, Lachmanová D2, Nevrlý M1,2, Hvizdošová L1,2, Trnečková M2, Valošek J1,2, Otruba P1,2, Kaňovský P1,2, Hluštík P1,2
1Fakultní nemocnice Olomouc, ČR
2Univerzita Palackého v Olomouci, ČR

P055 Využitie Pamäťového testu učenia (AVLT) u pacientov s Parkinsonovou chorobou
Boleková V1,2, Pribišová K3, Brandoburová P2,4, Košutzká Z2, Straka I2, Valkovič P2, Hajdúk M5,6
1Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, SR
2II neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR
3Neurologická klinika SZU a UNB , Bratislava, SR
4Centrum MEMORY n.o., Bratislava, SR
5Katedra psychológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava, SR
6Psychiatrická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR

P056 Biologické markery neurodegenerace u pacientů s IPD, MSA a PSP
Chudáčková M1, Bučilová K1, Kaiserová M1, Menšíková K1, Langová K2, Pekařová K1, Mareš J1, Kaňovský P1
1 Neurologická klinika Fakultní nemocnice a lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ČR
2Ústav lékařské biofyziky lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ČR

P057 Klinický fenotyp patologicky konfirmované progresivní supranukleární paralýzy (PSP): pilotní studie
Valcharčiaková S1, Tučková L2, Bučilová K1, Kaňovský P1, Menšíková K1
1Neurologická klinika, LF a FN Olomouc, ČR, Olomouc, ČR
2Ústav klinické a molekulární patologie, LF a FN Olomouc, ČR, Olomouc, ČR

 

Kognitivní neurologie

P058 Vizuální škála atrofie hipokampů na magnetické rezonanci mozku pro diagnostiku Alzheimerovy nemoci
Šilhán D1,2, Bartoš A1,2
1Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV, Praha, ČR
2Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR

P059 Parietální Atrofický Skór (PAS) na magnetické rezonanci mozku je spolehlivá vizuální škála
Šilhán D1,4, Pashkovska O1, Mrzílková J2, Ibrahim I3, Tintěra J3, Bartoš A1,4
1Neurologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, ČR
2 Ústav anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha, ČR
3Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha, ČR
4Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR

P060 Vysoká reliabilita ve vizuálním určování Hippocampo-horn percentage (Hip-hop) na MR mozku
Bartoš A1,2,3, Pashkovska O1, Mrzílková J1, Janoušek M2, Ibrahim I4, Tintěra J4
1Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Praha, ČR
2FN Královské Vinohrady, Praha, ČR
3Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR
4Institut klinické a experimentální medicíny, Praha, ČR

P061 Likvorový triplet tau proteinů a beta-amyloidu 42 metodami ELISA a orientační normy
Smětáková M1,2, Bartoš A3,4, Říčný J4, Nosková L5, Fialová L5
1Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK a TN, Praha, ČR
23. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha, ČR
3Neurologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha, ČR
4Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR
5Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

P062 Inovace pro demenci v Podunajském regionu – mezinárodní projekt INDEED
Šilhán D2,1, Bartoš A2,1, Adámková J1, Diondet S1
1Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR
2Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR

P063 Vliv 2-týdenní rTMS stimulace na kognitivní funkce u pacientů s počínající Alzheimerovou nemocí
Eliášová I1,2, Vávra V6, Hummelová Z5, Gajdoš M2,3,4, Mareček R2,3,4, Stašková K2,6, Rektorová I1,2
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, ČR
2Aplikované neurovědy, Středoevropský technologický institut - CEITEC, Brno, ČR
3Laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování, Středoevropský technologický institut - CEITEC, Brno, ČR
4Multimodální a funkční neurozobrazování, Středoevropský technologický institut - CEITEC, Brno, ČR
5Neurochirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno, ČR
6Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, student, Brno, ČR

P064 Dvě srovnatelné verze krátkých testů paměti ALBA a POBAV
Bartoš A1,2, Diondet S2,3
1Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta, Praha, ČR
2FN Královské Vinohrady, Praha, ČR
33 Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR

 

Posterová sekce 3

Nervosvalová onemocnění + Spinální neurologie

P065 Guillain – Barré syndróm - koincidencia alebo súčasť manifestácie systémového lupus erytematosus?
Mišenčíková M, Wágnerová H, Hardoňová M, Turčáni P
I. neurologická klinika LFUK a UNB , Bratislava, SR

P066 Primárny lymfóm CNS pri liečbe Myastenie gravis
Maretta M, Josayová L, Leško N, Gdovinová Z
Neurologická klinika UPJŠ LF a UN LP, Košice, SR

P067 Zriedkavý proximo-distálny fenotyp LGMD 2B podmienený heterozygotnou mutáciou v géne pre dysferlín
Turčanová Koprušáková M1, Mišovicová N1,2, Kolísek M5, Kurča E1, Špalek P4, Vasovčák P3
1Neurologická klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, Martin, SR
2M-Genetik, s.r.o.,Martin, SR
3Progenet s.r.o., Strečnianska 13, Bratislava, SR
4Neurologická klinika SZU a UNB, Bratislava-Ružinov, SR
5Biomed JLF UK, Divízia neurovedy, Martin, SR

P068 Efektivita dvou technických modifikací ultrazvukově navigovaného obstřiku syndromu karpálního tunelu
Mezian K1, Sobotová k2, Ceé J3, Chang KV4, Kuliha M5
1Klinika rehabilitačního lékařství 1.LF UK a VFN, Praha, ČR
2Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
3Litnea s.r.o., neurologická ambulance, Litoměřice, ČR
4Department of Physical Medicine and Rehabilitation, National Taiwan University Hospital, Taipei City, Taiwan (Province of China)
5Neurologie, cerebrovaskulární poradna a fyzioterapie, Bruntál, ČR

P069 Postižení tenkých nervových vláken při protinádorové léčbě vinca-alkaloidy u mladých dospělých
Rajdová A1,2, Vlčková E1,2, Raputová J1,2, Šmardová L1, Bednařík J1,2
1FN Brno, ČR
2LF MU, Brno, ČR

P070 Jak léčba baklofenovou pumpou ovlivňuje kvalitu života pacientů?
Gescheidt T1,2, Čechová I1,2
1I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně, Brno, ČR
2Centrum pro léčbu spasticity Brno, ČR

P071 Syndrom kaudy equiny jako první příznak onemocnění velkobuněčným B-lymfomem
Kovalová E., Bar M., Ressner P.
Fakultní nemocnice Ostrava, Neurologická klinika, Ostrava-Poruba, ČR

P072 Lumbosakrálne epidurálne varixy ako vzácna príčina radikulopatie
Martinková J, Stanková S, Cingelová M, Petrovičová B, Timárová G
II. Neurologická klinika LFUK a UN Bratislava, SR

P073 Akutní transverzální myelitida – manifestace listeriové infekce: kazuistika
Sklenárová B1,2, Doležalová I1
1I.neurologická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Brno, ČR
2CEITEC – Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita, Brno, ČR

 

Bolest

P074 Aimovig a naši migrenici
Šigut V2
1Novartis s.r.o, Praha, ČR
2Neurologické oddělní Krnov,SZZ Krnov, ČR

P075 Skupinová psychoterapie v léčbě nespavosti při neuropatické bolesti - pilotní data
Kec D1,2, Hamerníková V3, Kočica J1,2, Vlčková E1,2, Bednařík J1,2
1Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno, ČR
2Neurologická klinika FN Brno, ČR
3Odborný psycholog, Brno, ČR

P076 Představení ambulance bolestí hlavy při neurologickém odd MN v Ústí nad Labem
Saková V
Neurologické odd, MN Ústí nad Labem, ČR

P077 Fremanezumab u migreny s nedostatečným efektem valrpoátu a dalších 2 až 3 profylaktik ve FOCUS
Pazdera L1, Ning X2, Galic M3, Cohen J2, Yang R2
1Vestra Clinics - Dedicated Research Clinics, Rychnov nad Kněžnou, ČR
2Teva Pharmaceuticals Industries, Frazer, PA, United States
3Teva Pharmaceuticals, Amsterdam, Netherlands

P078 Fremanezumab u migreny s nedostatečným efektem předchozích 2-4 profylaktik ve studii FOCUS
Pazdera L1, Ning X2, Galic M3, Cohen J2, Yang R2
1Vestra Clinics - Dedicated Research Clinics, Rychnov nad Kněžnou, ČR
2Teva Pharmaceuticals Industries, Frazer, PA, United States
3Teva Pharmaceuticals, Amsterdam, Netherlands

P079 Analysis of safety and tolerability of erenumab across four pivotal trials and extension phase
Ashina D1, Kudrow D2, Reuter U3, Doležil D4,5, Silberstein S6, Tepper SJ7, Xue F8, Picard H8, Zhang F8, Zhou Y9, Hong F10, Klatt J10, Mikol D8
1Department of Neurology, Danish Headache Center, Rigshospitalet Glostrup, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
2California Medical Clinic for Headache, Santa Monica, CA;, Santa Monica, United States
3Department of Neurology, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
4Headache Centrum Praha, DADO MEDICAL sro, Praha, ČR
5Městská poliklinika Praha, Praha, ČR
6Jefferson Headache Center, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia,PA, Philadelphia, United States
7Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, NH, Hanover, United States
8Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, Thousand Oaks, United States
9Amgen Inc., South San Francisco, CA, San Francisco, United States
10Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland

P080 Long-term data: Erenumab post-treatment failure in chronic migraine
Ashina M1, Tepper SJ2, Brandes JL2, Reuter U4, Boudreau G5, Doležil D6,7, Klatt J8, Zhang F9, Cheng S9, Mikol D9
1Department of Neurology, Danish Headache Center, Rigshospitalet Glostrup, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark
2Geisel School of Medicine at Dartmouth, Hanover, NH, Hanover, United States
3Nashville Neuroscience Group, Nashville, TN,,Nashville, United States
4Department of Neurology, Charité Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
5Centre de Traitement Neurologique, Montreal, QC, Montreal, Canada
6Headache centrum Praha, DADO MEDICAL sro, Praha, ČR
7Městská poliklinika Praha, Praha, ČR
8Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland
9Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, Thousand Oaks, United States

P081 Migraine diagnosis rate and prophylactic treatment patterns in the ČR
Doležil D1,2, Marková J3, Klimeš J4, Počíková Z4, Dostál F4, Štěpánová R5, Svobodník A5
1Headache centrum Praha, DADO MEDICALs.r.o., Praha, ČR
2Městská poliklinika Praha, ČR
3Neurologická klinika 3.LF UK a TN, Praha, ČR
4Novartis s.r.o., Praha, ČR
5Axial s.r.o., Brno, ČR

P082 A phase 2, randomized, double-blind, placebo-controlled study to evaluate the efficacy and safety of...
Ashina M1, Doležil D2,3, Bonner JH4, Zhou L5, Klatt J6, Picard H5, Mikol D5
1Rigshospitalet Glostrup, Copenhagen, Denmark
2Headache Centrum Praha, Praha, ČR
3Městská poliklinika Praha, Praha, ČR
4Mercy Research, Saint Louis, MO, Saint Louis, United States
5Amgen Inc., Thousand Oaks, CA, Thousand Oaks, United States
6Novartis Pharma AG, Basel, Switzerland

P083 One-Year Treatment with Galcanezumab in Patients with Chronic Migraine: Results from the Open-Label
Dettke HC1, Pozo-Rosich P2,3, Reuter U4, Doležil D5,6, Li QL1, Wang S1, Aurora SK1
1Eli Lilly and Company, Indianapolis, IN, Indianapolis, United States
2Headache Unit, Neurology Department, Vall d’Hebron University Hospital, Barcelona, Spain
3Headache Research Group. Vall d’Hebron Institute of Research, Universitat Autonoma de Barcelona, Spain
4Charité – Medical University Berlin, Germany
5Headache centrum Praha, ČR
6Městská poliklinika Praha, ČR

 

Varia I

P084 Paraneoplastické syndromy s kazuistikou
Potužník P1,2
1FN Plzeň Neurologická klinika, Plzeň, ČR
2LF v Plzni Univerzita Karlova, Plzeň, ČR

P085 Intrakraniálne mykotické aneuryzmy u pacientov s infekčnou endokarditídou- kazuistiky
Čarnická Z., Thurzová J., Kucharík M., Unčovská E., Bažík R., Vulev I.
Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby- CINRE s.r.o. , Bratislava, Slovakia

P086 Elektroencefalografické obrazy hypoglykémie
Vlček P1,2
1Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR
2Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK, Praha, ČR

P087 Souběh dvou oportunních infekcí jako první projev HIV – kazuistika
Mračková J1, Prax T2, Ungermann L3, Geier P2
1Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR
2Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR
3Radiodiagnostické oddělení, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR

P088 Video Head Impulse Test u pacientů s downbeat nystagmem
Danková M, Černý R, Jeřábek J
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR

P089 Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace na chronický subjektivní nepulzující tinnitus
Migaľová P, Formánek M
Fakultní nemocnice Ostrava, Ostrava Poruba, ČR

P090 Dvouzdrojová reinervace u masseterického supercharge bypassu při rekonstrukci nervus facialis
Brušáková Š1, Vachata P2, Lodin J2, Sameš M2
1Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., Ústí nad Labem, ČR
2Neurochirurgická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ustí nad Labem a K, Ústí nad Labem, ČR

P091 Memantinem indukované dyskinezy u pacientky s Alzheimerovou nemocí
Kaiserová M, Hvizdošová L, Kaňovský P
Fakultní nemocnice Olomouc, Neurologická klinika, Olomouc, ČR

P092 Změny funkční konektivity mozkového kortexu u postiktální spasticity: pilotní studie
Veverka T, Hok P, Kaňovský P, Hluštík P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR

P093 Kazuistika: Pacientka s mnohočetným nádorovým postižením CNS
Novobilský R
Fakultní nemocnice Ostrava, neurologická klinika, Ostrava, ČR

 

Varia II + Sestry

P094 Protilátky proti neurofilamentům u pacientů s neurodegenerativním onemocněním
Nosková L1, Fialová L1, Bartoš A2,3
1Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a VFN, Praha, ČR
2Oddělení kognitivních poruch, Národní ústav duševního zdraví, Klecany, ČR
3Neurologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a FNKV, Praha, ČR

P095 Vliv hormonálních cyklů na centrální aspekty motorické koordinace
Málková V, Minks E
I. neurologická klinika FNUSA, Brno, ČR

P096 Progresivní cerebellární syndrom a kognitivní deficit jako první projev mnohočetného myelomu
Sabela M1, Marcián V1, Novobilský R1, Jelínek T2
1Neurologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava, ČR
2Klinika hematoonkologie, Fakultní nemocnice, Ostrava, ČR

P097 Role antidepresiv u pacientů s idiopatickou poruchou chování v REM spánku
Peřinová P, Dušek P, Nepožitek J, Dostálová S, Šonka K
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, Všeobecná fakultní nemocnice, Praha, ČR

P098 Adaptace a sluchová mismatch negativity - elektrofyziologická studie s intracerebrálními elektrodami
Vajčner A1,2, Minks E1
11. neurologická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ČR
2Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ČR

P099 Validace aktigrafických zařízení ve srovnání s polysomnografií se zaměřením na RBD
Kemlink D, Peřinová P, Nepožitek J, Dostálová S, Ibarburu Lorezo y Losada V, Šandala K, Šonka K
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR

P100 Akutní kalcifikující tendinitida m. longus colli
Pikulová H1, Keřkovský M2, Smrčka M1
1Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR
2Radiologická klinika LF MU a FN Brno, ČR

P101 Aplikace MR Spektroskopie v neuroonkologické praxi
Malucelli A1, Wagnerová D2, Bartoš R1, Sameš M1, Hájek M2
1Neurochirurgická klinika, Ústí nad Labem, ČR
2Institut Klinické a Experimentální Medicíny, Praha, ČR

P102 Neglect syndrom u pacientů s cévní mozkovou příhodou: výsledky pilotní studie
Mandysová P1,2, Hubková K2,1, Geier P2, Ehler E2,1
1Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií, Pardubice, ČR
2Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice, Neurologická klinika, Pardubice, ČR

P103 Ošetřovatelská péče o non compliance pacientku s mnohočetným metastatickým postižením skeletu
Lehnerová A, Daušová J
ÚVN-VFN Praha, ČR

 

Sekretariát sjezdu
GUARANT International spol. s r. o.
Na Pankráci 17, 140 21 Praha 4
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: csns2019@guarant.cz

© 2018 GUARANT International spol. s r. o.